afb.

K U N ST B O E K  ‘A A N R A K I N G ’


E E N  OV E R Z I C H T  VA N  1 0  J A A R  R U I M T E L I J K  W E R K
VA N  B E E L D E N D  K U N S T E N A A R  E L L Y  VA N  D E N  H O U T
1 9 9 9 - 2 0 1 0
 

Dit boek laat een totaal overzichtover een periode van 10 jaar
zien van drie dimentionaal werk van Beeldend kunstenaar Elly van den
Hout. Voorzien van grote full color illustraties, bevat het boek tevens een
weerslag van de prijswinnnende scriptie waarin zij haar grote voorbeelden
van beeldend kunstenaars onder de aandacht brengt en haar visie op
autonoom werk beschrijft.
Elly van den Hout, geboren te Zwijndrecht in 1955, studeerde op latere
leeftijd af aan de Academie voor Beeldende kunst ‘Constantijn Huygens’ in
Kampen (nu Artez Zwolle). Zij koos autonome beeldende kunst richting
beeldhouwen als haar afstudeerrichting.

Van den Hout is een creator van ideeën met verdieping, ingegeven door
haar filosofische achtergrond, aanraakbaar gemaakt door haar gevoel voor
materiaal. Kenmerkend voor haar werk is de diversiteit van vorm, beeldtaal,
kleur en materiaal. Zij weigert een weg in te slaan die voor haar bekend is.
Zij zoekt naar nieuwe impulsen en invalshoeken en laat zich leiden door de
ruimte waarvoor het kunstwerk is bedoeld. Zelfs haar vrije autonome werk
dat voor een eenmalige expositie wordt ontwikkeld, is afgestemd op de
ruimte die men haar biedt. Ruimte en thema zijn mede aspecten tot inspiratie
om het materiaal te bepalen.

Citaat:
“Voor mij is aanraking een elementair gegeven gebleken. Dit is ook terug te
vinden in mijn werk, in mijn leven en omgang met anderen. Deze sporen van
leven zijn met name de ingang geweest die mijn werk tot vorm hebben
gebracht.
De aanraking is in het vroegste stadium van wording, in feite het eerste wat
wij als mens gewaarworden. Dat begint al in de buik van de moeder. Het
kleine mensje wordt dan al omgeven door warmte en vocht. Zijn eigen grens
wordt daarmee, zij het onbewust, gevoeld.
De zintuigen zijn de tentakeltjes naar de materie om hem heen. Zo is het
gevoel, het gehoor en het licht elementair voor de kennismaking met de wereld
om hem heen. De periode van 0-18 maanden ontwikkelt zich als zuiver reflexief:
als je zijn handje aanraakt sluiten de vingertjes zich. Later ontstaat een
gerichter grijpen dat oog/handcoördinatie vereist.
De belangrijkste cognitieve taak van het kind in deze fase is om onderscheid te
kunnen maken tussen zichzelf en de omgeving. De kleine mens drijft als het
ware op de waarneming van de zintuigen, waarbij de aanraking vooral de rol
heeft voor het veilig voelen en contact krijgen met de omgeving en anderen.
Aanvankelijk beleeft het kind zichzelf en de omgeving als een eenheid.
De tastzin is het meest uitgebreide zintuig; voelen (met je vel) kun je over het
hele lichaam. Met de tast kun je voelen wat heel dichtbij is. Een baby voelt
zijn moeder of vader dus als zij hem tegen zich aanhouden. Als je zelf wordt
aangeraakt, voel je je eigen buitenkant; voor een baby is dat net zo. Een pas
geboren baby is uitermate gevoelig voor aanraking. Als hij wordt aangeraakt,
geeft dat de baby het sterkst het gevoel dat hij een individu is.”

Hardcover boek: ‘Aanraking’
samenstelling Martin J.S. van Schaik
63 pagina’s
29 zwart-wit illustraties/foto’s
25 full color illustraties/foto’s
ISBN 978.90.79427.01.7
prijs: € 34,50 incl. btw

Klik hier voor bestellen: Boek 'Aanraking'